IZMJENA 4. FLAG NATJEČAJA IZ LRSR FLAG-A “GALEB” ZA MJERU 1.2.1. „JAČANJE KONKURENTNOSTI PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“

Odlukom Upravnog odbora FLAG-a “Galeb” 18.05.2021. mijenja se Odluka o raspisivanju FLAG natječaja, objavljenog 30.12.2020., Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Galeb“ i odobrenju natječajne dokumentacije za provedbu Mjere 1.2.1. „Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Lokalne razvojne strategije u ribarstvu „Galeb“ za razdoblje 2014.-2020. u djelu koji se odnosi na Tekst FLAG natječaja. U Tekstu FLAG natječaja u poglavlju 9.2. Podnošenje prijava projekta se mijenja rok za podnošenje prijava koji sada glasi: „ Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od dana 01.03.2021. a najkasnije do 31.08.2021. na adresu: LAGUR „Galeb“ Badnje 1, 22212 Tribunj NE OTVARATI: Prijava projekta za Mjeru 1.2.1. iz LRSR FLAG-a „Galeb“.

Novi Tekst FLAG Natječaja za Mjeru 1.2.1. (Verzija 2.2.) i Odluka nalazi se OVDJE