Izmjena 3. FLAG natječaja iz LRSR FLAG-a “Galeb” za Mjeru 2.1.1. „Razvoj društveno kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom i pomorskom baštinom“

Dana 29. siječnja 2020. godine Upravni odbor FLAG-a “Galeb” donio je Odluku kojom se usvaja prijedlog odluke o izmjeni FLAG Natječaja za Mjeru 2.1.1. „Razvoj društveno kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom i pomorskom baštinom”.

Natječaj se mIjenja u djelu koji se odnosi na Obrazac 1.B Zahtjev za potporu – Lista troškova. U Obrascu B. Lista troškova u radnom listu „TI Izravni tr.-Sluz.put._Ostali“ ispravljen je padajući izbornik u retku C. „Vrsta troška“, retku L. „% PDV-a“, retku P. „Prihvatljivi troškovi 0=NE 1-DA“ i retku R. „Intenzitet javne potpore“. U radnom listu „TII Izravni tr.-Tr.osoblja“ ispravljen je padajući izbornik u retku C. „Vrsta troška“, retku P. „Prihvatljivi troškovi 0=NE 1-DA“ i retku R. „Intenzitet javne potpore“. U radnom listu „TIII Opći troškovi“ ispravljen je padajući izbornik u retku C. „Vrsta troška“, retku L. „% PDV-a“, retku P. „Prihvatljivi troškovi 0=NE 1-DA“ i retku R. „Intenzitet javne potpore“.

Ostali dijelovi FLAG Natječaja za provedbu Mjere Mjeru 2.1.1. „Razvoj društveno kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom i pomorskom baštinom“ ostaju nepromijenjeni.

Novi obrazac 1B (Verzija 1.1.) kao i Odluka o odobrenju navedene izmjene nalaze se OVDJE.